Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање | ЦУП
Сподели

Дигитализација во јавниот сектор во РСМ за непречено функционирање

Со враќањето на јавната администрација во физичките канцеларии за време на кризата, итно треба да се изготват протоколи кои ја осигуруваат безбедноста на вработените, организацијата на работата и продолжување на далечинското извршување на одредени работни процеси. Согласно новонастанатата ситуација, ќе се даде поддршка на понатамошната дигитализација во јавниот сектор, преку измена на релевантната законска рамка кои подобро ја подготвуваат администрацијата во случај на периодични пандемии или идни кризи. Ќе бидат изработени нови процедури за дигитална работа за избрани централни институции и ќе се спроведе анализа на потребите на овие институции за да се обезбеди непречена транзиција кон дигитална работа со список на приоритети и временски рамки за овозможување на дигиталните процеси. За институциите ќе биде утврден моделот на дигитално споделување на документи и датотеки кои произлегуваат од нивната работа, а тој модел ќе биде потоа мултиплициран во други централни институции.

Во рамките на проектот ќе бидат развиени неколку важни електронски услуги кои често се користат во животниот век на граѓанинот, како што се електронски упис во детска градинка, упис во основно училиште, конкурси за стипендии на ученици и студенти и нострификација на странски дипломи. Развојот на електронски услуги ќе придонесе за обезбедување поквалитетни и поедноставни услуги за граѓаните, како и намалување на физичките контакти со администрацијата во текот на кризата.

Период 01.09.2020 - 31.10.2020

Донатор: Влада на Обединето Кралство, преку Британската амбасада Скопје

Краен корисник на проектот: Избрани централни институции, граѓани

Главна цел:

Да се даде поддршка во воспоставувањето на протоколи за дигитален пристап и чување на документи во јавниот секор и да се развијат нови електронски дигитални услуги, кои ќе се користат како модел за понатамошна дигитализација на јавни услуги.

Очекувани резултати:

  • Воспоставени процедури за далечинско работење базирано на дигитализација
  • Нов механизам за непречено функционирање преку дигитално работење
  • Идентификувани услуги за итна дигитализација и израотени протоколи за нивна дигитализација
  • Испорака на пилот електронски административни услуги

Проектот е финансиран од Владата на Обединето Кралство, преку Британската амбасада Скопјеул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk