Raporti i parë për vëzhgimin e njësive të pushtetit lokal | ЦУП
Сподели

Raporti i parë për vëzhgimin e njësive të pushtetit lokal

година: 2018

Овој извештај се фокусира главно на областа на испорака на услуги од страна на општините до граѓаните, сумирајќи ги податоците, наодите и препораките добиени од страна на граѓанските организации во интегриран документ. Притоа, извештајот ги прикажува сумираните наоди за начинот на испорака на услуги од страна на општините и дава препораки за тоа како општините може да подобрат одредени аспекти во квалитетот на услугите кои им ги нудат на граѓаните. Податоците содржани во овој извештај се резултат на надгледување спроведено во периодот од август до декември 2017 година. Истите се однесуваат на сите осум региони во земјата: североисточен, источен, југозападен, југоисточен, пелагониски, полошки, вардарски и скопски регион.  

Преземи Погледни

Слични публикации

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk