Извештај од следење на управувачките структури на институциите од јавниот сектор | ЦУП National Endowment for Democracy.

" />
Сподели

Извештај од следење на управувачките структури на институциите од јавниот сектор

година: 2023

Извештајот за следење на управувачките структури на институциите од јавниот сектор опфаќа преку 250 институции и ги анализира управните одбори, надзорните одбори и директорите од аспект на нивната стрктура, состав и начин на избор. 
Институциите опфатени во овој истражувачки извештај припаѓаат на следните сектори: култура, образование, здравство, социјална заштита, регулаторни тела, јавни претпријатија, управни организации и органи на управа, Казнено-поправни установи како и трговски друштва во државна сопственост.

Истражувањето е спроведено во рамки на проектот „Поттикнување на добро управување и реформа во јавната администрација“ поддржан од National Endowment for Democracy.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk