Каталог на услуги | ЦУП

Каталог на услуги

ЕУ интеграции

Сподели
Филтер

Поставен филтер (Вкупно резултати: 5)

Категорија: ЕУ интеграции
Отстрани го филтерот
ЕУ интеграции

Структури и функции на ЕУ

Сеопфатниот процес на пристапување кон ЕУ бара активна вклученост на сите граѓани на државата. Иако институциите се тие кои ги спроведуваат реформите и го менуваат законодавството, некои аспекти од животот на сите граѓани ќе бидат изменети поради промените во сите сфери како последица на пристапниот процес. Оттука сите граѓани треба да имаат основно познавање за тоа што претставува Европската Унија и како работи. Оваа обука ќе им овозможи на учесниците да ги препознаваат институциите на ЕУ, да ја разберат на основно ниво нивната поставеност и надлежностите, како и да им се разјасни односот меѓу ЕУ и земјите членки и односот кон РСМ во процесот на пристапување. 

Целта на програмата е различни целни групи во општеството да се запознаат со работата и надлежностите на ЕУ, односно програмата се адаптира според најрелевантните аспекти за целната група. Еднакво, запознавањето со политиките на ЕУ ќе се осврне во повеќе детали токму на политиките кои се од најголем интерес на целната група.

ЕУ интеграции

Секторско програмирање на ИПА

Програмата е наменета за претставниците на институциите кои се задолжени да ја планираат помошта согласно дефинираните сектори од страна на ЕУ. Секторското програмирање за заснова на премисата дека државата има дефинирани сеопфатни секторски стратегии, но реалноста е дека во повеќето сектори има сегментирани стратегии, па оттука е неопходно заедничко планирање и приоритизирање.

Дополнително, при програмирањето државата мора да користи обрасци и документи воспоставени од Европската комисија, па и нивното користење може да биде предизвик.

ЕУ интеграции

Хармонизација на националното законодавство со ЕУ и мониторинг и евалуација на НПАА

За да добие Република Северна Макеоднија полноправно членство во ЕУ еден од предусловите е целосна усогласеност со европксото зкаонодватво. Оваа обука нуди практични совети за усогласување на националното законодавство со законодавството на ЕУ, релевнатите чинители во процесот и нционалната рамка за следење – НПАА.

ЕУ интеграции

Процес на преговори за членство во ЕУ

Европската унија конечно после 15 години кандидатски статус за членство во ЕУ одучи да и отпочне преговорите за членство.Членството во Европската унија не е процес кој ја засегнува само јавната администрација, туку и граѓанското општество, академијата, компаниите, индустријата, учесниците, студентите, сите граѓани.Ова е процес кој треба да се води низ една широка вклученост на сите чинители и отворено и транспарентно за јавноста.Целта на оваа обука е учениците да се запознаат одблиску со самиот процес на водење на преговорите со ЕУ.

ЕУ интеграции

Скрининг за поединечни поглавја

Обуката има за цел да обезбеди подетални и практични насоки за процесот на скрининг за предничени поглавја, со нивна суштинска анализа и со насоки за градење на позиции.

Предуслов за следење на оваа обука е претходно следење на обуката „Процес на  преговори за членство во ЕУ“.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk