Структури и функции на ЕУ | ЦУП

Структури и функции на ЕУ

Сподели
2 дена
8 сесии
12 часа
10-15 учесници

За програмата

Сеопфатниот процес на пристапување кон ЕУ бара активна вклученост на сите граѓани на државата. Иако институциите се тие кои ги спроведуваат реформите и го менуваат законодавството, некои аспекти од животот на сите граѓани ќе бидат изменети поради промените во сите сфери како последица на пристапниот процес. Оттука сите граѓани треба да имаат основно познавање за тоа што претставува Европската Унија и како работи. Оваа обука ќе им овозможи на учесниците да ги препознаваат институциите на ЕУ, да ја разберат на основно ниво нивната поставеност и надлежностите, како и да им се разјасни односот меѓу ЕУ и земјите членки и односот кон РСМ во процесот на пристапување. 

Целта на програмата е различни целни групи во општеството да се запознаат со работата и надлежностите на ЕУ, односно програмата се адаптира според најрелевантните аспекти за целната група. Еднакво, запознавањето со политиките на ЕУ ќе се осврне во повеќе детали токму на политиките кои се од најголем интерес на целната група.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ги препознаваат институциите на ЕУ и нивните надлежности
 • Ќе ја разберат поделбата на одговорност на национално и наднационално ниво
 • Ќе стекнат познавање за политиките на ЕУ
 • Ќе го разберат подобро процесот на пристапување
 • Ќе се запознаат со постапките на носење одлуки во ЕУ

Содржина на програмата

 • Основни институции на ЕУ
 • Носење одлуки – најчестите процедури
 • Правни акти на ЕУ и нивна важност
 • Политики на ЕУ и надлежност за нивно регулирање
 • Степени на интеграција
 • Финансиски инструменти
 • Проширување на ЕУ

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk