Имплементација на клучни индикатори на перформанси | ЦУП

Имплементација на клучни индикатори на перформанси

Сподели
1 ден
4 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Програмата претставува основна обука за придобивките и методите на имплементација на клучните индикатори на перформанси. Обуката е наменета за сите оние кои се вклучени во процесите на унапредување и анализа на неусогласености, особено вработени кои се занимаваат со аналитика на процесите во работењето и имаат искуство со системот на управување со квалитет.

Целта на програмата е воведување на перформансите и ефективноста на процесите во организацијата, утврдување на степенот до кој се исполнети планираните барања и потреби на корисниците на процесите, утврдување методи на одржување, следење и преиспитување на клучните индикатор перформанси.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе се стекнат со следните вештини:

 • Утврдување што треба да се следи и мери
 • Дефинирање методи за следење, мерење, анализи и вреднување кои се потребни за да се осигурат точни резултати
 • Утврдување кога мора да се спроведе мерење и следење
 • Како и кога резултатите од мерењето и следењето мора да бидат анализирани и вреднувани
 • Одржување соодветна документација како доказ за резултатите

Содржина на програмата

 • Воведување во индикаторите на ефикасност
 • Категоризација и точки на мерење
 • Фокусираност на елементите на активност
 • Идентификација на показатели заради усогласеност на производите и услугите
 • Степен на задоволство на корисниците
 • Перформанси и ефикасност на менаџмент системот
 • Ефикасност на превземени мерки кои се однесуваат на ризици и можности
 • Преформанси од надворешни добавувачи, потреби за подобрувања
 • Практични примери на Клучни индикатор перформанси и нивна примена

Координатор на програмата

Јасна Пајковска

Јасна Пајковска има искуство во финансии, претприемништво и управување со човечки ресурси. Има учествувано на повеќе обуки за развој на човечки ресурси, комуникациски вештини и претприемништво, исто така активен член е на Македонската асосцијација за човечки ресурси. Таа има работено на проекти во областа на културен развој на деца без родители и проценка на процесот на националната интеграција на основните училишта во земјата. Јасна

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk