Родово одговорно креирање политики и буџетирање во министерствата и органиите на државна управа | ЦУП

Родово одговорно креирање политики и буџетирање во министерствата и органиите на државна управа

Сподели
3 дена
12 сесии
24 часа
10-30 учесници

За програмата

Целта на програмата е поттикнување на разбирање за важноста од вклучување на родовата еднаквост во процесите на креирање, следење, и оценка на јавните политики, проследени со соодветни буџетски импликации.

Обуката ја посочува важноста, но и дава практични знаења како родовите аспекти да станат интегрален дел од сите овие процеси и со тоа да се стави крај на нееднаквоста, притоа земјаќи ги во предвид различните приоритети на мажите и жените.

Овој пристап е модел на суштинска рамоправност кокј не е засегнат само од подеднакви можности туку од правичност на резултатите во имплементацијата на државните политики.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе:

 • Ја разберат важноста на креаторите на политиките при примена на родово одговорно буџетирање во институциите на централно ниво
 • Имаат увид како да обезбедат конзистентност помеѓу стратешки обврски и приоритети и родовите прашња
 • Ќе го разберат концептот на родово одговорно буџетирање и ќе можат да го применат во секојдневната работа
 • Ќе бидат свесни за обврските кој произлегуваат од Методологија за родово одговорно буџетирање

Содржина на програмата

 • Рамка за креирање политики и родовите аспекти во креирањето на политиките
 • Родово одговорно буџетирање
 • Примена не чекорите за обезбедување
 • Креирање на визија и цели за политиките
 • Анализа и употреба на докази во процесите на креирање на политики
 • Воспоставување на родово сензитивни основни (baseline)  индикатори
 • Метод: Студија на случај
 • Вештини за креирање политики: анализа на клучни актери и
 • анализа на влијанија - ПЕСТЛЕ анализа
 • Креирање на сценарија за родово сензитивни политики
 • Решавање проблеми и донесување на одлуки– креативно мислење
 • Анализа на ризици
 • Известување за родово сензитивните иницијативи
 • Методологија за родово одговорно буџетирање

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk