Мерење на задоволство на корисници - Анкети | ЦУП

Мерење на задоволство на корисници - Анкети

Сподели
1 ден
4 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Квалитетна организација знае какви се перцепциите на нејзините корисници / клиенти и нивните очекувања за квалитетот на услугите кои се обезбедуваат. Основа на мерење на перцепциите и очекувањата на корисниците / клиентите е спроведување анкети.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со теоретско познавање за најдобриот пристап во реализација на различни типови на анкети, како и практични вештини за спроведување и анализа на резултатите на анкетите.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе знаат како да формираат прашалник за испитување на јавното мислење на своите клиенти
  • Ќе бидат подготвени да спроведат теренска и телефонска анкета
  • Ќе стекнат вештини како да изработат и дистрибуираат електронски прашалник, а потоа и да генерираат автоматски резултати
  • Ќе се стекнат со вештини како да ги анализираат резултатите од анкетата
  • Ќе препознаат како да ги искористат резултатите од анкетата за подобрување на своето работење

Содржина на програмата

  • Основни типови на анкети
  • Изработка на анкетен прашалник
  • Изработка на електронски анкетен прашалник и генерирање електронски резултати
  • Анализа на резултати од спроведена анкета

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk