Родова оценка на влијанието на политиките | ЦУП

Родова оценка на влијанието на политиките

Сподели
2 дена
12 сесии
24 часа
10-30 учесници

За програмата

Целта на обуката е да им го добилижи на учесниците процесот на ех-анте оцека на влијанието на политиките и регулативите кои го обликуваат животот на луѓето од родов аспект.

Политиките и регулативите кој навидум се чини дека се неутрални можат да имаат различно влијание на мажите и жените. Ваквите разлики можат да придонесат кон продлабочување на нееднаквостите наместо нивно надминување

Обуката се темели на постојниот процес и примена на Проценка на влијанието на регулативите (ПВР) во процесите на креирање, следење и оценка на политиките, но овој пат фокусот е на родовите прашања.

По завршувањето на обуката учесниците ќе можат успешно да ги практикуваат клучните техники на ПВР процесот и да ги оценуваат родовите аспекти во овие процеси.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе:

 • Се стекнат со практична примена на ПВР процесот
 • Постигнат заедничко разбирање за важноста на ПВР за подобро законодавство и подобри решенија за јавни политики, но и ќе можат да ги оценат овие влијанија од родов аспект
 • Ќе го разберат важноста и значењето за собирање на родово разделени статистикчки податоци
 • Го разберат процесот на консултации со жените како фокус групи како еден од клучните сегменти во подготовка на политиките и/или законските решенија
 • Знаат практично да применат ех пост и ех анте оценката на избрана политика

Содржина на програмата

 • Родова проценка на влијанието на политиките  
 • Родова проценка на влијанието на регулативите
 • Идентификација и дефинирање на проблеми од родова аспект во рамките на секторските политики.
 • Идентификување на опциите во решавањето на проблемите, и нивните импликации врз мажите и жените, вклучувајќи и алтернативите на регулативата
 • Интерактивна дискусија: Идентификување на широкиот размер на можни опции за разгледување можни влијанија – социајлни, економски, родови, влијанија од аспект на животната стредина итн.
 • Презентација  наодите од студијата на случај во однос на родовите аспекти и влијанијата на определени политики
 • Собирање на податоци  и важноста од родово разделени статистички податоци
 • Консултации со релевантните чинители
 • Составување на сите делови – подготовка на финална проценка на влијанието на регулативата или финална проценка на влијанието на политиката од родов аспект

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk