Работилница за Висока раководна служба (Функционери) – управување и развој 1 ДЕЛ | ЦУП

Работилница за Висока раководна служба (Функционери) – управување и развој 1 ДЕЛ

Сподели
3 дена
12 сесии
24 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на оваа работилница е да се поддржи развојот и да се зајакнат капацитетите на највисокото раководство во јавната администрација,  надоврзувајќи се на најновите согледувања и најдобрите практики во врска со нивната улога, обврски и за прашања кои се приоритетни за раководителите во јавниот сектор.  

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе:

 • Ќе научат за сопствениот стил на лидерство
 • Ќе ги идентификуваат успешните пристапи за постигнување на влијание преку преговарање и убедување
 • Ќе ја разберат динамиката на тимовите и нивното функционирање
 • Ќе ги разберат принципите на подобрување на успешност во работата
 • Ќе ја проценат сопствената организациска култура и клима
 • Ќе ја разгледаат рамката за управување со промените
 • Ќе развијат стратегии за надминување на отпорот кон промените
 • Ќе ги идентификуваат критичните фактори за успех во процесот на управување со промените

Содржина на програмата

 • Улогата на лидерството во подобрување на работењето и инспрација
 • Улогата на лидерството во успешно предводење на промените, вклучувајќи и:
  • Рамка за управување со промените
  • Критички фактори за успех во процесот на раководење со промените
  • Оценка на организациската култура и клима
  • Надминување на отпорот кон промената
 • Менаџирање со успешноста во работењето на организацијата
 • Како да се процени организациската „прилагоденост кон одредена цел’’
 • Анализа и вклучување на засегнатите страни
 • Побарувачка за сé поголема вклученост на јавноста и персонализирани услуги
 • Работа во партнерства (вклучувајќи го приватниот и граѓанскиот сектор)
 • Да се оцени сопствениот стил на лидерство и стилот на тимска работа преку комплетирање на Типскиот индикатор Маерс-Бригс (Myers-Briggs Type Indicator), и да се разбере неговото влијание врз другите
 • Успешни пристапи кон постигнување влијателност преку преговарање и убедување
 • Да се разгледаат пристапите кон лидерството кои се најсоодветни за денешните предизвици
 • Изградба на тимови и нивна динамика
 • Подобрување на успешноста во работењето, мерење на перформансите и улогата на 360 фидбек

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk