Организациска култура и однесување | ЦУП

Организациска култура и однесување

Сподели
3 дена
12 сесии
24 часа
5-10 учесници

За програмата

Обуката има за цел да ја засили свеста за важноста на организациската култура како еден од факторите кои придонесува за успехот или неуспехот на организацијата.

Начинот на кој организацијата ги спроведува активностите; се однесува кон вработените, граѓаните и партнерите; ги споделува идеите, потикнува на иновативност итн. говори за организациската култура.  Во текот на обуката овие елементи се согледуваат низ призма на неколу модели и истражување спроведени ширум Европа.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе:

 • Jа разберат врската помеѓу културата и организацијата.
 • Jа ги разберат клучните карактеристики на организациската култура
 • Jа ја идентификуваат организацската култура во рамките на организациите во кои работат и да ја откријат за нив посакуваната организациска култура
 • Jа ги разберат перспективите и можностите за промена на организациската култура
 • Jа разберат важноста на водството во креирање на организациска култура

Содржина на програмата

 • Култура, поим и разбирање
 • Препознавање на видливите и невидливите одлики на културата и суб-културите врз основа на теоријата на „Санта мраз“
 • Организациска култура,  теории  одлики и карактеристики 
 • Препознавање на симболите, вредностите и перцепциите кои вработените ги споделуваат врз начинот на кој функционира организацијата.
 • Оценка на сопствената култура – модел на Чарлс Хенди
 • Проценка на сопствената организациска култура и да се разбере посакуваниот тип на организациска култура како и начините да се стаса до таму. 
 • Промена на организациската култура и улогата на раководството во нејзино обликување

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk