Подготовка на документи за политики | ЦУП

Подготовка на документи за политики

Сподели
2 дена
8 сесии
18 часа
5-10 учесници

За програмата

Програмата има за цел да ги зајакне вештините за подготовка на документи за политики на сите истражувачи. Ова се специфични документи кои не се исто што и опсежните истражувања и анализи кои стручњаците ги спроведуваат, туку се покуси прикази на наодите и заклучоците од спроведените истражувања, со најголем акцент на препораките за измени на политиките. Обуката ќе им помогне на учесниците преку практична работа да ги поминат чекорите на подготовка на документи за политики, односно практично ќе ги води низ процесот кој се стреми да резултира со промена на политиките според изложените аргументи.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ја препознаат вредноста на добро подготвените документи за политики за успешно запознавање на јавноста со нивните истражувања, податоци и препораки
 • Ќе умеат да ги претстават податоците и доказите од истражувањата на јасен и недвосмислен начин
 • Ќе се запознаат со препорачаната струтура на овие документи
 • Ќе стекнат вештини за користење на алатките за претставување опции
 • Ќе научат кои се клучните елементи кои треба да ги содржат документите
 • Ќе направат нацрт за документ за политика од својата област на делување со поддршка на обучувачите (структура и клучни поенти)

Содржина на програмата

 • Што е документ за политика и која е неговата цел
 • Структура на документите и задолжителни елементи
 • Алатки за претставување опции (SWOT, PEST..)
 • Опции за визуелно претставување на податоците
 • Практични вежби
 • Вежба за подготовка на нацрт документ (само клучни поенти) Интеркултурно учење
 • Опција за објавување и дистрибуирање на кратка верзија на документот (policy brief)

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар






ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk