Родово одговорно креирање политики на локално ниво | ЦУП

Родово одговорно креирање политики на локално ниво

Сподели
2 дена
8 сесии
10-30 учесници

За програмата

Главните цели на програмата беа насочени кон развивање на свест за можноста родовите концепти да се интегрираат во процесите на креирање на локални економски и други политик и притоа применувајќи различни алатки во циклусот на креирање на политики.

Родовото одговорно креирање на локални политики говори за важноста за ефективно планирање во процесот на креирање на локалните политики и вклучување на родовите аспекти во сите фази од процесот (во креирање на визија за промени, анализа темелена на докази, дефинирање на сценарија, донесување на одлуки, управување со ризици и оценка на политиките) 

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ја разберат важноста за ефективно планирање во процесот на креирање на локалните политики и вклучување на родовите аспекти
 • Ќе ја разбере важноста од интеграција на родовите аспекти во сите фази од процесот на креирање на локалните политики
 • Ќе ги подобрат вештините за креирање на локални политики (креирање на визија за промени, анализа темелена на докази, дефинирање на сценарија, донесување на одлуки, управување со ризици и оценка на политиките) 
 • Ќе ја подобрат ефективноста во работењето преку употреба на практични алатки

Содржина на програмата

 • Основните концепти за родова еднаквост и вклучување на родовите аспекти во креирањето на локалните политики со фокус на економските политики
 • Ефективно планирање во процесот на креирање на политики и вклучување на родовите аспекти
 • Интеграција на родовите аспекти во сите фази од процесот на креирање на политики
 • Креирање на визија за промени,
 • Родова анализа темелена на докази,
 • Подготовка на стратешки акции
 • Родово одговорно буџетирање во локалните економски политики, концепт и разбирање

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk