Тим и тимска работа | ЦУП

Тим и тимска работа

Сподели
2 дена
8 сесии
12 часа
5-10 учесници

За програмата

Градењето на тимови и тимското водство или лидерските вештини ги истражуваат начините како да ги подобриме основните процеси и алатки за да се здобиеме со посветеност во групата, да ја зголемиме довербата и соработката, да ги зајакнеме луѓето и да креираме синергија во извршувањето на задачите.

Целта на програмата е да се унапредат и прошират знаењата и вештините за начините на градење на успешни тимови и улогата на тимскиот лидер како едно од клучните прашања во градењето кохезивна политика од која зависи ефикасноста и ефективноста на компанијата/групата

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ги препознаат карактеристиките на ефективен тим
 • Ќе го подобрат разбирањето и ќе се стекнат вештини за тоа што го прави еден лидер ефективен
 • Ќе го препознаат значењето на различни улоги и стилови во тимот
 • Ќе стекнат интерперсонални вештини за градење тимови
 • Ќе разберат како се креира идентитетот на тимот, неговите вредности и разбирање за различностите во тимот
 • Ќе можат да ги реплицираат знаењата во имплементација на обука за градење на тимови

Содржина на програмата

 • Тим, карактеристики на тим и тимска работа
 • Фази во формирање на тим
 • Улоги во тимот (индивидуален прашалник за улога во тимот)
 • Методи и техники на тимска работа
 • Фактори кои влијаат на ефективната тимска работа
 • Култура во тимот
 • Разбирање на функционирањето на тимовите и градење кохезија во тимот
 • Интер и интра групна комуникација
 • Интергрупни/интрагрупни конфликти и нивно решавање
 • Фактори на тимска мотивација
 • Улогата на лидерот во градењето на тимот
 • Стилови на водство и организациска клутура

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk