Основи на отворени податоци | ЦУП

Основи на отворени податоци

Сподели
2 дена
8 сесии
16 часа
10-20 учесници

За програмата

Програмата претставува основна обука за отворени податоци, наменета за лица кои не се запознаени длабински со концептот на отворени податоци и кои не мора да имаат технички познавања од оваа област.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со знаење за причините и придобивките од објавување отворени податоци, како и со основни вештини и техники како може да ги користат отворените податоци за изработка на визуелизации и истражувања.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се стекнат со основни познавања за концептот на отворени податоци
 • Ќе го разберат значењето на отворените податоци за подобрување на транспарентноста, креирање додадена економска вредност и градење поефикасни државни институции
 • Ќе се стекнат со основни знаења од областа на податочна писменост
 • Ќе се стекнат со основни познавања за техничките аспекти на отворени податоци
 • Ќе се стекнат со основни техники за дефинирање на структура на податочен сет, собирање и филтрирање податочни сетови
 • Ќе разберат како може да ги користат отворените податоци за да прават визуелизации и истражувања.

Содржина на програмата

 • Општи поими на податоци и информации, и дефинирање на концептот на отворени податоци.
 • Вовед во податочна писменост
 • Придобивки од објавувањето на отворени податоци
 • Студии на случај на користење отворени податоци
 • Основни технички аспекти за отворени податоци
 • Платформа за отворени податоци data.gov.mk
 • Собирање и филтрирање на отворени податоци
 • Визуелизација и истражувања со отворени податоци

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk