Интерперсонални вештини | ЦУП

Интерперсонални вештини

Сподели
2 дена
8 сесии
12 часа
10-20 учесници

За програмата

Обуката има за цел да обезбеди, практични интерперсонални и комуникациски вештини за преку кој учесниците ќе се стекнат со вештини и техники за справување со ситуации и ќе остварат комуникација со поголема флексибилност, доверба, разбирање и влијание.

Со текот на обуката низ интерактивен пристап учесниците треба да станат свести за своите предности и слабости како и подобрување на нивната способност за комуникација. Ваквите вештини ќе може да ги применат и во ситуација на справување со проблеми и донесување на одлуки со што значајно може да се промени квалитетот на релациите во тимот особено во јавната администрација

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Да ја разберат важноста од развој на интерпресоналните вештини како дел од професионалниот развој
 • Да ги развијат вештините за комуникација
 • Да ја разберат важноста на невербалната комуникација во развојот на интерпресоналните вештини
 • Да ги подобрат вештините за активно слушање, фидбек и покажување на емпатија
 • Да го разберат за процесот на донесување одлуки
 • Да ги согледаат елементите важни за донесување на аргуметирани и поддржани одлуки

Содржина на програмата

 • Интерперсоналните вештини како дел од професионалниот развој
 • Вештини за комуникација
 • Важноста на невербалната комуникација во развојот на интерпресоналните вештини
 • Вештините за активно слушање, фидбек и покажување на емпатија
 • Процес на донесување одлуки
 • Елементите важни за донесување на аргуметирани и поддржани одлуки

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар






ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk