Самопроценка со CAF моделот | ЦУП

Самопроценка со CAF моделот

Сподели
2 дена
6 сесии
16 часа
10-20 учесници

За програмата

Заедничка рамка за проценка (Common Assessment Framework - CAF) претставува модел за целосно управување со квалитет во организациите од јавниот сектор, развиен од Европскиот институт за јавна администрација. Програмата е наменета за претставници на државни институции кои ќе работат на имплементацијата на ЦАФ моделот и кои ќе го спроведуваат процесот на самопроценка.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со напредни познавања за CAF моделот и да бидат подготвени да го спроведат процесот на самопроценка и приоритизација на мерки утврден во моделот.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе го препознаат местото на CAF моделот во рамките на различните модели за целосно управување со квалитет (TQM) кои се користат во јавниот сектор
 • Ќе стекнат напредни познавања за карактеристиките на CAF  моделот, содржината на критериумите и пот-критериумите, системот на оценување и процесот на само-проценка
 • Ќе стекнат практично искуство како да се приоретизираат мерките за подобрување на краток, среден и долг рок
 • Ќе стекнат праткично искуство како да се подготви и имплементира акциски план за подобрување
 • Ќе можат да ги реализираат чекорите за имплементација на CAF моделот во нивната институција

Содржина на програмата

 • Системи на целосно управување со квалитет (TQM)
 • Потекло и развој на CAF моделот
 • Девет критериуми на CAF моделот
 • Анализа на релевантни чинители
 • Процес на самопроценка и оценување
 • Приоритизација на мерки и изработка на план за подобрување

Координатор на програмата

Весна Бочварска Цветковска

Весна Бочварска Цветковска е Магистер по европско право и европска интеграција стекнато на Карл Франц Универзитетот во Грац, Австрија со магистерска теза: „Реформите во јавната администрација во претходната декада“.  Од 2012 година таа е сертифициран обучувач, како и надворешен оценувач за „CAF“ моделот за квалитет во управувањето во јавната администрација, по што беше ангажирана како експерт за воведување на  CAF моделот во неколку владини институции и општини во последните години.

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk