Управување и разрешување конфликти | ЦУП

Управување и разрешување конфликти

Сподели
2 дена
8 сесии
12 часа
10 - 20 учесници

За програмата

Целта на обуката е развивање на свеста за интерперсоналните конфликти како нераскинлив дел од меѓучовечките релации и потребата од нивно решавање и стекнување знаења и вештини за нивно ефективно надминување.

Преку обуката учесниците ќе разберат дека конфликтите се неизбежни и претставуваат нормален дел и од работното секојдневие. Обуката е чекор кој ќе им овозможи да почнат да создаваат клима за ефикасна интер-персонална комуникација и колаборативен пристап во разрешувањето на конфликти, наместо нивно избегнување или насилно разрешување.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе бидат во можност:

 • Да разберат дека доколку се менаџираат соодветно, конфликтите можат да ги подобрат релациите, наместо да ги влошат;
 • Да се стекнат со вештини во реформулација на интерперсоналните конфликти
 • Да се стекнат со разбирање на конструктивните и деструктивните конфликти и нивно менаџирање
 • Да ја воочат разликата помеѓу агресивно, пасивно-агресивно и асертивно однесување
 • Да се стекнат со знаење за важноста на комуникацијата како алатка во решавањето на конфлити
 • Да се разбере значењето и да се стекнат вештини за употреба на “Јас” изјавите (I статементс) во ситуација на конфликти и справување со порблематични личности;
 • Да се разбере процесот на медијација во конфликт
 • Да се стекнат основни вештини за медијација во конфликти

Содржина на програмата

Основно ниво

 • Концептот на конфликти
 • Анализа на конфликт: мапирање
 • Разбирање на другите
 • Johari Window
 • Стратегии за разрешување конфликти
 • Стилови во разрешување на конфликти
 • Комуникација во конфликти
 • Преговарање
 • Елементи на преговарање
 • Стилови во преговарање

Напредно ниво

 • Асертивно однесување
 • Комуникација како алатка во решавање на конфликти
 • Емпатија
 • “Јас” изјави
 • Методи на разрешување на конфликти (преговарање, посредување/медијација, арбитрирање)
 • Медијација
 • Медијациски вештини

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk