Системи и алатки за управување со квалитет | ЦУП

Системи и алатки за управување со квалитет

Сподели
3 дена
9 сесии
24 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со основни познавања за различните системи и алатки за управување со квалитет и да ги препознаат придобивките од воведувањето на истите за организациите.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ја препознаат потребата од системи и алатки за управување со квалитет
 • Ќе го разберат ИСО 9001 стандардот за управување со квалитет
 • Ќе препознаат модели на целосно управување со квалитет (TQM) и нивните придобивки
 • Ќе се стекнат со познавања за различните модели и техники за мерење на задоволството на корисниците и вработените
 • Ќе го разберат значењето за преструктурирање на деловните процеси на организацијата
 • Ќе се стекнат со познавања за основни системи за управување на односите со корисниците на услугите

Содржина на програмата

 • Основи на управување со квалитет во јавниот сектор
 • ИСО 9001
 • Заедничка рамка за проценка CAF / EFQM
 • Алатки за мерење на задоволство на корисниците
 • Спроведување анкети и таен клиент
 • Анкети на вработени
 • Ре-инженеринг на процеси
 • Управување на односите со корисниците на услугите
 • Стандарди за испорака на услуги

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk