Стандарди на испорака на услуги | ЦУП

Стандарди на испорака на услуги

Сподели
1 ден
3 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Целта на програмата е учесниците да можат да изработуваат стандарди на испорака на услуги, со цел точно информирање на корисниците на услугите и дефинирање заложби на институцијата за нивото на квалитет на обезбедените услуги.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе можат да направат идентификација на услугите за кои треба да биде изработен граѓански дневник
  • Ќе имаат знаење за структурата на стандарди за испорака на услуги
  • Ќе можат да изработуваат стандарди на испорака на услуги

Содржина на програмата

  • Идентификација на услуги кои ги обезбедува институцијата
  • Структура на стандарди за испорака на услуги
  • Изработка на стандарди за испорака на услуги - утврдување рокови, одговорни организациски единици / лица, потребни формулари, административни такси и надоместоци, начин на доставување поплаки и претставки.

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk