Алатки за застапување (сет на алатки - outreach toolkit) базирано на докази | ЦУП

Алатки за застапување (сет на алатки - outreach toolkit) базирано на докази

Сподели
2 дена
8 сесии
18 часа
5-10 учесници

За програмата

Обуката има за цел да ја подигне свеста за важноста на истражувањата, податоците и доказите за аргументирана дискусија и застапување пред носителите на одлуки. Обуката е пред се наменета за истражувачи од академскиот и граѓанскиот сектор, кои собираат податоци, анализираат, имаат структурирани наоди и заклучоци, а им недостасува последната алка на застапување на аргументите пред институциите.

Оваа програма е структурирана врз основа на Сетот на алатки за застапување подготвен од ЦУП, кои се насочени на застапување пред извршните и законодавните органи, како и пред партиите кои претендираат да учествуваат во работата на овие институции. Алатките се практично применливи за повеќето јавни политики.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе ги разберат клучните карактеристики на застапувањето базирано на докази
 • Ќе знаат како да ги претстават прибраните податоци како докази за своите аргументи на јасен и недвосмислен начин
 • Ќе комуницираат со претставниците на институциите на ефективен начин
 • Ќе имаат вештина на користење на алатките кои се дел од сетот на алатки
 • Ќе ги идентификуваат предизвиците уште пред да почнат со активностите за застапување

Содржина на програмата

 • Концепт на застапување базирано на докази
 • Приоритизирање на податоците и прилагодување на контекстот
 • Идентификување и пристап до носителите на одлуки
 • Идентификување на ризиците во комуникацијата и застапувањето
 • Сет на алатки и услови во кои се користат
 • Практични вежби за користење на алатките

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk