Мерење на задоволство на корисници – Таен клиент | ЦУП

Мерење на задоволство на корисници – Таен клиент

Сподели
1 ден
4 сесии
8 часа
10-20 учесници

За програмата

Со цел да се комплементираат резултатите од испитувањето на мислењето на корисниците преку спроведени анкети, организациите може да спроведат самостојно истражување „таен клиент“, преку кое обучени претставници нотираат наоди од искуството во добивањето услуга. На тој начин се добива пообјективни и пошироки информации за целокупниот процес на нудењето услуги.

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со теоретско и практично познавање за процесот на имплементација на истражувањето „таен клиент“ и анализа на резултатите од спроведеното истражување.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

  • Ќе го разберат процесот на таен клиент
  • Ќе имаат знаење како да формираат прашалник за спроведување на таен клиент
  • Ќе бидат запознаени со процесот на спроведување таен клиент (теренски и телефонски)
  • Ќе имаат знаење како да ги анализираат резултатите од таен клиент
  • Ќе знаат како да ги искористат резултатите од таен клиент за подобрување работата на органзиацијата

Содржина на програмата

  • Процес на воведување на таен клиент
  • Изработка на прашалник за спроведување на таен клиент
  • Анализа на резултатите од спроведеното истражување на таен клиент
  • Сумирање на резултатите од таен клиент и останати алатки за мерење на задоволството на корисниците

Координатор на програмата

Мартин Тодевски

Мартин Тодевски е магистер по електроника и информатички технологии. Тој има широко професионално искуство во проекти од областа на е-Влада и реформи во јавната администрација. Покрај учество на проекти, бил вклучен во неколку значајни стратешки и легислативни политики, како што е изработката на Националната Стратегија за е-Влада 2010 – 2012, изработка на законската рамка за електронско управување, координација на имплементацијата на Акцискиот план на Стратегијата за реформа на јавната администрација. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk