Раководење со проекти и проектни тимови | ЦУП

Раководење со проекти и проектни тимови

Сподели
5 дена
20 сесии
30 часа
10-20 учесници

За програмата

Раководењето со проекти е комплексно заради различните интервенции кои може да бидат превземени и големиот број на вклучени страни.  Тоа е комбинација на пристапи, употреба на различни инструменти и вклопување на овие пристапи и инструменти во административни системи и процедури на вклучените организации.

Пристапот на обуката се фокусира на три клучни области: креирање на заедничко разбирање на процесот, концептите и критериумите за одлучување; поттикнување на чувството на сопственост и посветеност со адекватно вклучување на сите засегнати страни (stakeholders), и подобрување на капацитетите за учење на актерите вклучени во интервенцијата.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците ќе:

 • Ја разберат улогата на раководње со проектен циклсу и ги знаат за чекорите на методолигијата планирање проекти ориентирано кон цели;
 • Знаат да идентификуваат проблеми и цели, и разберат употребата на логичката рамка како раководна алатка;
 • Знаат да развијат логичка рамка, со дефнирани показатели и извори на верификација;
 • Знаат како да ги употребат показателите во процесот на спроведување и наблудување;
 • Знаат да ја анализираат изведливоста на проектот: ризици/ претпоставки и услови/предуслови
 • Знаат да направат план за спроведување на активностите;
 • Се запознаени со методологии за алоцирање на соодветни ресурси (финансиски, човечки и материјални);
 • Да ја подбрат комуникацијата со актерите вклучени во проектот;
 • Разберат чекорите на систематско наблудување и методи на ефективна оценка на проектот.

Содржина на програмата

 • Раководење со проектен циклус;
 • ЦОПП (целно ориентирано проектно планирање);
 • Анализа на проблеми, анализа на цели;
 • Селекција на стратегија за проект и развој на логичка рамка;
 • Дефинирање на претпоставки и предуслови во логичката рамка;
 • Дефинирање на показатели во логичката рамка;
 • Алокација на ресурси и буџетирање;
 • Набљудување (систем за набљудување, проток на информации и план за набљудување);
 • Оценка (методи на оценка, опис на надлежности)
 • Комуникација во проектниот тим

Координатор на програмата

Неда Малеска Сачмароска

Неда Малеска Сачмароска има долгогодишно искуство во областа на организацискиот и институционалeн развој во јавната администрација и граѓанскиот сектор. Нејзини интереси се јавната политика и јавната администрација, институционални и организациски развој, стратегија и управување, развој на човечки ресурси и менаџмент со промени. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk