Подготовка на успешни апликации за ЕУ проекти – сервиси и грантови | ЦУП

Подготовка на успешни апликации за ЕУ проекти – сервиси и грантови

Сподели
3 дена
12 сесии
18 часа
5-10 учесници

За програмата

За добивање на ЕУ поддршка за вашите проектни идеи, неопходно е да се подготви апликација која на донаторот јасно ќе му пренесе зошто сакате да го спроведете проектот, што ќе постигнете со него и како ќе го реализирате. Европската унија има пропишано стриктни обрасци кои треба да се пополнат и поднесат со проектните апликации, кои се јавни и генерално усвоени, но и се разликуваат за секој посебен повик. Честопати успехот на апликациите не зависи од подобноста на идеите, ниту од нивната важност за општеството, туку повеќе од начинот на нивно презентирање, односно содржината на проектните апликации.

Обуката се фокусира на два типа на проекти – сервиси (проекти кои обезбедуваат консултатски услуги, градење капацитети, поддршка во работата) и грантови (целосна поддршка за реализација на помал проект), кои се поддржани преку ИПА програмите за Северна Македонија.

Придонес кон развојот на знаења, вештини и способности

На крајот на обуката учесниците:

 • Ќе се здобијат со вештина на пополнување на специфичните проектни апликации (сервиси и грантови)
 • Ќе ја разберат проектната логика на интервенција и ќе научат да ја претстават во логичка рамка
 • Ќе умеат да го пренесат своето разбирање на проблемите и решенијата кои ги предлагаат
 • Ќе можат да испланираат потребни ресурси за реализација на проектот

Содржина на програмата

 • Обрасци за проектни апликации
 • Идентификување на проблемите и врска со пошироките програми
 • Промени кои сакате да ги постигнете
 • Логичка рамка
 • Планирање на ресурсите
 • Одржливост и работа на хоризонтални прашања
 • Самоевалуација на апликациите
 • Практични вежби со пропишаните документи

Координатор на програмата

Искра Белчева - Ристовска

Искра има долгогодишно искуство во управување со проекти финансирани од Европска Унија во Република Македонија, претежно наменети за развој на институциите на јавната администрација и поддршка на реформите во насока на членство во ЕУ. Има работно искуство во раководството на телото за склучување на договорите од ИПА програмата, при што е одговорна за функционирањето на ИПА структурите во институциите корисници, како и развој на нивните капацитети, за воспоставување и работење на децентрализираниот систем на имплементација на ИПА, за контрола на квалитетот на тендерските документи и постапки, спроведува бројни тендерски постапки, ги координира сите Твининг договори. 

Контактирајте не преку овој формулар


ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk