Фестивал на Цивика Мобилитас- “Ден на граѓанските организации“ | ЦУП
Сподели

Фестивал на Цивика Мобилитас- “Ден на граѓанските организации“

Дата: 17.10.2020

Како институционален грантист на заедницата Цивика Мобилитас, ЦУП ги презентираше тековните активности, како и резултатите од долгогодишната работа на Фестивалот “Ден на граѓанските организации”.

Преку овој институционален грант, ЦУП ги одреди стратешките приоритети и одредби, ја зајакнува и поддржува тематската мрежа на граѓански организации за следење на реформите на јавната администрација,а исто така се стреми кон јакнење на локалната мрежа за следење на политиките и градење институционална соработка.

Силен граѓански сектор ги поттикнува општествените промени во нашата земја, со цел потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk