Консултативен состанок во рамките на проектот Истражувачко новинарство-чувар на демократијата и човековите права | ЦУП
Сподели

Консултативен состанок во рамките на проектот Истражувачко новинарство-чувар на демократијата и човековите права

Дата: 29.06.2016

Во рамките на овој повик ќе се доделат од 6 до 10 мали грантови во износ од 5,000 до 10,000 евра по грант. Вкупниот износ на повикот е 60 000 евра. Организациите кои ќе учествуваат на повикот треба да бидат регистрирани и да дејствуваат според Законот за здруженија на граѓани и фондации на ниво на Република Македонија.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk