Oбука за обработка на податоци и застапување врз основа на податоци | ЦУП
Сподели

Oбука за обработка на податоци и застапување врз основа на податоци

Дата: 25.09.2020

Податоците се основа за убедување на носителите на одлуки кои прашања се најважни за граѓаните.

Одржавме обука за обработка на податоци и застапување врз основа на податоци за граѓанските организации кои заеднички работат на унапредување на јавните услуги за граѓаните. Овојпат обуката ја организираме паралелно и во живо и на Зоом

Во рамки на обуката имавме и практичен дел кој се состоеше од обработка на податоци преку: табеларни структури на податочни сетови, организирање на податоците и техники за филтрирање на податоци и втор дел, визуелизација на податоци, типови и алатки кои се користат.

Оваа обука е во рамки на Работната програма: Подобра испорака на јавните услуги за граѓаните со активна вклученост на Собранието, поддржана од Европска Унија.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk