Фокус група во рамки на проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“ | ЦУП
Сподели

Фокус група во рамки на проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“

Дата: 04.12.2020

Во рамки на проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“, организиравме фокус група, чија цел беше да се пристапи до нивото на свесност за планираните реформи во енергетската област и да се идентификуваат специфичните проблеми што можат да се појават при спроведувањето на реформите, особено со „Зелената агенда“ што предвидува радикален премин конвенционални извори на енергија. Резултатите од фокус групата ќе се користат во процесот на ажурирање на Стратегијата и значително во развојот на комуникациската стратегија со цел да се дефинира комуникацискиот пристап кон различните целни групи.
 
На фокус-групата присуствуваа граѓански организации кои работат во областа на енергетиката и заштитата на животната средина и организации кои претставуваат различни целни групи граѓани поврзани со родовата еднаквост и социјалната инклузија.
 
Фокус-групата беше спроведена преку Интернет, на платформата ЗООМ. Интернет-платформата Sli.do беше искористена за поттикнување на интеракција во позадина за дополнителна интеракција, како што се анкети и прашања, прашања и одговори, коментари итн.

Проектот „Развој на програма за имплементација на Националната стратегија за развој на енергетиката“ е финансиран од Британската амбасада Скопје преку Фондот за добро управување (GGF), со цел да се даде поддршка на Владата во изработка на квалитетна, структурирана и издржана Програма за имплементација, која ќе го адресира „зеленото сценарио“, кое ја претставува најтрансформативната опција во Стратегија, насочена кон користење обновливи извори на енергија со позитивен ефект врз животната средина.

Проектот е предводен од меѓународната компанија Tetra Tech, додека проектниот тим е предводен од Public Administration International - PAI во соработка со технички експерти од Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) и Центарот за управување со промени.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk