Како да се унапредат јавните услуги на локално ниво? | ЦУП
Сподели

Како да се унапредат јавните услуги на локално ниво?

Дата: 22.05.2019

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk