Одржана втората работилница за изработка на националната стратегија за отворени податоци | ЦУП
Сподели

Одржана втората работилница за изработка на националната стратегија за отворени податоци

Дата: 31.01.2018

Министерството за информатичко општество и администрација, во соработка со Центарот за управување со промени, на ден 31.01.2018 година ја организираше втората работилница на работната група за изработка на Национална стратегија за отворени податоци. Изработката на Стратегијата е во рамките на проектот „Поддршка на процесот на реформи во јавната администрација“, финансиран од Британската амбасада Скопје.

На работилницата беше презентирана првата нацрт-верзија на Стратегијата, по што членовите на работната група работеа на предлози за подобрување на текстот на Стратегијата.

На работилницата зема учество и г-дин Ендру Стот, меѓународен експерт од Велика Британија кој го има имплементирано еден од најпознатите портали за отворени податоци data.gov.uk. Г-дин Стот имаше презентација за политиките за отворени податоци во Велика Британија, и даде свој значаен инпут во содржината на нацрт – Стратегијата за отворени податоци.

Стратегијата има за цел да ја постави стратешката насока за политиките за отворени податоци во Република Македонија, особено процесот на идентификување, каталогизација и приоритизација на податоците од институциите, унапредување на централниот портал за отворени податоци, како и стимулирање на повисок степен на користење на отворените податоците заради подобра транспарентност на државните институции, поефикасни институции, подобри јавни услуги и економски развој на земјата.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk