Обука за родова статистичка анализа на податоци | ЦУП
Сподели

Обука за родова статистичка анализа на податоци

Дата: 23.11.2022

Во просториите на Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на полтиики и буџетирање, на 23.11.2022 година, ЦУП организираше обука на тема „родова статистичка анализа на податоци“ за вработените во јавниот сектор, која беше фасилитирана од финансиската координаторка на ЦУП Весна Глигорова. 

На оваа обука се обработваше постапката за спроведување на родова анализа и нејзини општи начела и правила како секторско спорведување на ваква анализа. Исто така во фокус беше ставен и родово сензитивниот мониторинг и евалузација како и спроведување на родово буџетски извешати. Овие теми беа пропратени со низа практични вежби, со цел учесниците да можат пренесеното знаење да го применат во нивната секојдневна работа. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk