Одржан состанок на проектниот тим на проектот за Развој на микропретприја на жени вопрекуграничната област, воПоградец

Дата: 12.10.2018

Одржан состанок на проектниот тим во Поградец, Албанија. Споделени искуства за претходните активности и подготвен план за следните три месеци. Формиран мешовит тим за преглед и оценка на понудите за бизнис советодавни услуги.

Галерија на новоста

Одржан состанок на проектниот тим во Поградец, Албанија

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk