Нова промоција на проектот за регионот на Гостивар, организирана во соработка со општина Гостивар и Стопанска комора на занаетчии и други самостојни стопанственици

Дата: 20.11.2018

Нова промоција на проектот за регионот на Гостивар, организирана во соработка со општина Гостивар и Стопанска комора на занаетчии и други самостојни стопанственици. Го прошируваме гласот за проектот и досегашните активности за поддршка на жените во бизнисот. Истовремено нудиме нова можност да се вклучат сите заинтересирани жени од регионот на Полог и Елбасан кои сакаат да започнат свој бизнис или веќе регистрирале своја компанија со можност да добијат поддршка во процесот на бизнис планирање, економско-правни совети, како и директна помош во маркетинг и продажба. 

Promovim i ri i projektit për rajonin e Gostivarit, organizuar në bashkëpunim me komunën e Gostivarit dhe Dhomën e zejtarëve dhe sipërmarrësve të tjerë të pavarur. Ne po e zgjerojmë zërin e projektit dhe aktivitetet e vazhdueshme për të mbështetur gratë në biznes. Në të njëjtën kohë ne ofrojmë një mundësi të re për të angazhuar të gjitha gratë e interesuara nga rajoni i Pollogut dhe Elbasani që duan të fillojnë biznesin e tyre ose kanë rregjistruar tashmë një kompani me mundësinë për të marrë mbështetje në procesin e planifikimit të biznesit, këshilla ekonomike dhe ligjore, si dhe ndihmës së drejtpërdrejtë në fushën e marketingut dhe shitjes. Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë me në inbox me mesazh.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk