Панел дебата на тема домашните претпријатија-главни снабдувачи на мултинационалните компании: потенцијали и предизвици, во рамки на проектот „Надминување на јазовите меѓу мултинационалните компании и малите и средни претпријатија во Македонија“ финансиран од Европската унија, имплементиран од Finance Think и Центарот за управување со промени. ️

Дата: 26.11.2018

business ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

call Тел: +389 2 6092 216
message Факс: +389 2 6092 216
email e-mail: info@cup.org.mk