Правна обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан, Р. Албанија

Дата: 12.02.2019

Осврт на правата на жените во бизнисот, надминување на стереотипите поврзани со жени при водење на бизнис, како и преглед на правните прописи во бизнис сферата, беа темите од обуката која ја одржавме на 11.02.2019 во Елбасан, Албанија. Оваа обука ја организираше Институтот за човекови права како дел од проектот кој го води Центарот за управување со промени во соработка со Центарот за компаративни и меѓународни студии од Тирана и Фондацијата Егалите од Камењане.

Një përmbledhje e të drejtave të grave në biznes, kapërcimi i stereotipeve që kanë të bëjnë me gratë gjatë bërjes së biznesit dhe një rishikim i rregulloreve ligjore në fushën e biznesit ishin temat nga trajnimi që zhvilluam më 11.02.2019 në Elbasan, Shqipëri. Ky trajnim u organizua nga Instituti për të Drejtat e Njeriut si pjesë e projektit të udhëhequr nga Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve në bashkëpunim me Qendrën për Studime Krahasuese dhe Ndërkombëtare nga Tirana dhe Fondacioni Egalite nga Kamjani.

Галерија на новоста

Правна обука за жени претприемачи за развој на микро-претпријатија во регионот Елбасан, Р. Албанија

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk