Обуки за бизнис планирање- Што постигнуваме? | ЦУП
Сподели

Обуки за бизнис планирање- Што постигнуваме?

Дата: 27.01.2020

Седа и Фјола се девојки-студентки од Струга, учеснички на обуките за бизнис планирање. Нивната идеја за најдобар бизнис план беше првонаградена во рамки на овие обуки. Следи кратко интервју за нивниот впечаток за обуките за бизнис планирање:

1. Од кои причини се пријавивте на бизнис обуките кои се спроведуваат во рамки на проектот „Развој на микро-претпријатија на жени во прекуграничната област?”

Причина зошто бевме дел од овој тип на обуки, е здобивање на знаењата како да се менаџира и реализира идејата во конкретна форма, на применлив начин.

2. Колку обуките придонесоа во развивање на вашата бизнис идеја ?

Обуките беа многу ефикасни затоа што идејата што ја спомнавме погоре успеавме да ја доведеме во форма на Бизнис план. Ова значи дека идејата што беше само замисла и нешто далечно, сега е финализирана во конкретен Бизнис план. Ова нѐ мотивира да веруваме во идеи и да стремиме кон нивна реализација.

3. Која е вашата бизнис идеја ...

Бизнисот што го планираме е од делот на „онлајн услуги", област за која има недостаток во РСМ. Услугите ќе значат продажба на прехрамбени производи од понудата на сите посточеки маркети на локално ниво при што потрошувачите ќе можат да купат прехрамбени прозводи со достава на нивна адреса, притоа штедејќи време.

___________________________________________________________________

Seda dhe Fjolla janë vajza-studente nga Struga, që marrin pjesë në trajnime të planifikimit të biznesit. Ideja e tyre për plan të biznesit u shpall më e mira gjatë këtyre trajnimeve.

Më poshtë është një intervistë e shkurtër në lidhje me përshtypjen e tyre të trajnimit të planifikimit të biznesit:

1. Për cilat arsye aplikuat për trajnimet e biznesit në kuadër të projektit "Zhvillimi i mikro-ndërmarrjeve për gratë në zonën ndërkufitare?"

Arsyeja pse ne ishim pjesë e këtij lloji të trajnimit është të fitojmë njohuri se si të menaxhojmë dhe zbatojmë idenë në një mënyrë konkrete, në një mënyrë të zbatueshme.

2. Sa trajnimi ka kontribuar në zhvillimin e idesë suaj të biznesit?

Trajnimet ishin shumë të efektshme sepse arritëm të sjellim idenë që përmendëm më lart në një plan biznesi. Kjo do të thotë që ideja që ishte thjesht një koncept dhe diçka shumë e përhapur, tani është duke u përfunduar në një Plan specifik biznesi. Kjo na motivon të besojmë në ide dhe t'i ndjekim ato.

3. Cila është idea juaj e biznesit

Biznesi që ne po planifikojmë është pjesë e zonës së "shërbimeve online", e cila mungon në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shërbimet do të nënkuptojnë shitjen e produkteve ushqimore nga oferta e të gjithë tregjeve ekzistuese lokale ku konsumatorët do të jenë në gjendje të blejnë produkte ushqimore dhe do të ju dorëzohen në adresën e tyre, duke kursyer kohë.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk