Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација (втора фаза) | ЦУП
Сподели

Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација (втора фаза)

Проектот има за цел да го одржи доброто владеење на врвот на политичката агенда. Проектните интервенции се дизајнирани да ја анализираат моменталната состојба на работите во неколку области поврзани со отчетноста како еден од врвните приоритети во агендата на РЈА, како што се: подобрување на транспарентноста и отчетноста на јавните институции; одговорност за испорака на резултати и подобрување на надзорот на јавноста при спроведувањето на препораките од клучните институции и поголема ефикасност, ефективност и функционалност на институциите. Со оглед на тоа што одговорноста во модерната влада е клучна компонента на демократијата, продолжувањето на проектот ќе го задржи фокусот на принципите на добро владеење обезбедувајќи дека избраните функционери се одговорни за нивните постапки, особено за преземање структурни реформи и градење силна и ефикасна јавна администрација .

Период 01.07.2023 - 30.06.2025

Донатор: National Endowment for Democracy (NED)

Краен корисник на проектот: Институциите од јавниот сектор,
Вработените во јавниот сектор.

Главна цел:

1. Да се вградат практики на добро владеење во институциите за доброто на граѓаните
2. Да се ангажираат носителите на одлуки да преземат мерки за зголемување на отчетноста поради зголемен притисок од јавноста за ставање на доброто владеење на врвот на политичката агенда со вклучување на мерки за добро управување во сите стратешки политики на Владата.

Очекувани резултати:

1. Спроведување на desk истражување и анализа на актуелната правна рамка во избраната област на РЈА, идентификување на тековните тесни грла и предизвици во спроведувањето на регулативата, анализа на работата на институциите. Развивање на методологии за истражување и спроведување на длабинско истражување на одредени теми.
2. Набљудувајќи ги процесите и истражувањето на работата на институциите во специфичните области поврзани со доброто управување и реформата на јавната администрација, проектот има за цел да ја прошири интервенцијата во уште 6 области, што резултира со најмалку 6 извештаи од мониторингот.
3. Предлагајте практични препораки за подобрувања и понатамошни реформи во управувањето
4. Организирање консултации со релевантни институции за процесот на спроведување на реформите во администрацијата и нивните ефекти.
5. Организирање презентација на наодите и иницирање поширока јавна дебата за важноста на одговорноста на јавните институции
6. Промоција и дисеминација на наодите и извештаите создадени во рамките на проектот
7. Подигнување на свеста за нерешените прашања во избраните мониторирани области, со содржината и наодите во извештаите и да се залага за поголемо медиумско покривање на реформските процеси.Видео

Димитар Врглевски од ЦУП во интервју на ТВ Слободен Печат

Бранка Минчева Коцевска од ЦУП во интервју на ТВ Слободен печат

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk