Поттикнување на добро управување и реформи во јавната администрација | ЦУП
Сподели

Поттикнување на добро управување и реформи во јавната администрација

Проектот „Поттикнување на добро управување и  реформи во јавната администрација“ има цел да го стави доброто владеење на врвот на политичката агенда со вклучување на мерки за добро владеење во сите стратешки политики на Владата. Интервенцијата е дизајнирана да ги анализира постоечките проблеми поврзани со ефикасноста на јавната администрација, со цел да се развијат препораки и нови мерки за подобрување на управувањето во институциите. Предложените активности поддржуваат консултации со пошироки групи во општеството за дизајнирање на добро обмислени структурни реформи и силна национална визија за демократско општество. Проектот ги следи реформите на ЈА согласно стандардите за добро управување, како и квалитетот на работата на институциите. Целта е преку спроведувањето на проектините активности да се поттикне активна јавна дебата и предизвикување притисок за подобро управување и раководење во администрацијата и креирање на пофункционални јавни институции кои ќе ги пресретнуваат потребите на граѓаните.

Период 01.07.2022 - 30.06.2023

Донатор: National Endowment for Democracy

Краен корисник на проектот: Институциите на јавната администрација на централно ниво.

Главна цел:

Поддржување на практиките за добро управување и реформи во јавната администрација.

Очекувани резултати:

  • Спроведување на проценка и квалитативна анализа на актуелната состојба и успешноста на реформите во администрацијата, како и спроведувањето на клучните закони во областа. Развивање на методологија за следење на реформите во администрацијата согласно усвоените стратешки документи.
  • Подготовка на проценки, анализи и извештаи од следењето на различни области, предизвици и предлог политики поврзани со имплементацијата на Стратегијата за реформа на јавната администрација.
  • Организирање на консултации со релевантни институции за процесот на имплементација на реформите во администрацијата и ефектите од нив.
  • Организирање на расправи и дискусии со засегнати страни за клучните предизвици во подобрувањето на функционирањето на јавните институции и препораки за понатамошно подобрување, со вклученост и на граѓаните и граѓанските организации, како и поттикнување на широка дебата за важноста за реформа на администрацијата и доброто управување.
  • Промовирање и дисеминација на наодите и извештаите креирани во рамки на проектот преку социјални мрежи и останати медиуми со цел поголема достапност до пошироката јавностГалерија на проектот

Панел дискусија „Кои и како управуваат со институциите?“

Прес конференција за презентација на Упатство за подобрување на транспарентноста на институциите од јавниот сектор

Конференција - Подобрување на системот за пристап до информации од јавен карактер

Видео

Панел дискусија „Кои и како управуваат со институциите?“

Конференција - Подобрување на пристапот до информации од јавен карактер

На 23.09.2022 година, во хотел Панорамика, ЦУП ја организираше конференцијата -Подобрување на системот за пристап до информации од јавен карактер. На конференцијата се зборуваше за проактивна транспарентност на институциите како предуслов за отчетност и борбата со корупцијата а транспаренстноста како нишка на демократските процеси.

Конференцијата е организирана во соработка со Заменичката на Претседателот на Влада задолжена за политики за добро владеење г-ѓа Славица Грковска и Агенција за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер а во рамки на проектот "Поттикнување на добро управување и реформи во јавната администрација" спроведен од ЦУП а поддржан од National Endowment for Democracy.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk