Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување | ЦУП
Сподели

Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување

Проектот се фокусира на поставување на воспоставување стандарди за добро управување во единиците на локалната самоурпава, прилагодувајќи ги Начелата на јавната администрација, поставени како одредници од СИГМА. Стандардите за добро управување се користат од локални граѓански организации за следење на работата на локалните самоуправи, изработка на истражувања, отворање дијалог за презентирање на наодите од истражувањата и предлагање препораки за подобрување на работата на општините. 

Период 01.01.2017 - 31.12.2018

Донатор: Делегација на ЕУ преку ИПА програмата ,,Структура за поддршка на граѓанското општество и Медиуми 2015”

Краен корисник на проектот: Граѓански организации и единици на локална самоуправа

Главна цел:

Поставување на функционална мрежа на граѓански организации во неколку региони во Македонија која ќе послужи во процесот на мониторинг и евалуација на локалните самоуправи на еден стандардизиран начин што ќе има посилен ефект врз администрацијата на локалните самоуправи, а и на политиките на централно и национално ниво. Локалните самоуправи да имаат единствена листа на стандарди за повеќе области кои ќе ги следат заради обезбедување на подобри услуги кон граѓаните, поголема транспарентност и ефикасност во управувањето.

Очекувани резултати:

  • Р.1. Добро поставени и усогласени СИГМА принципи на јавната администрација и индикаторите за мерење за добро управување (на локално ниво).
  • Р.2. Локалните ГО се компетентни во областа за добро управување и примена на СИГМА принципите за јавна администрација на национално и на локално ниво, способни да учествуваат во дијалогот за креирање политики како и во мониторирање на истите.
  • Р.3. Мониторинг извештаи за имплементација на утврдените СИГМА принципи на јавна администрација, изготвени врз основа на темелно истражување политики, базирано на докази.
  • Р.4. Граѓанските организации се оспособени да комуницираат, да соработуваат и да застапуваат/влијаат на оние кои што носат одлуки за да полесно ги идентификуваат грешките при воведувањето на моделот за добро управување од страна на Локалните самоуправи, залагајќи се за транспарентнa, одговорна и сервисно ориентирана јавна администрација.

Проектот е финансиран од Европската Унија.Публикации од проектот

Галерија на проектот

Завршна конференција на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“

Јавни дебати за стандарди за добро управување во општините

Регионални менторски работилници за стандардите за добро управување во единиците на локалната самоуправа

Регионални обуки за добро управување и комуникации

Потпишување на грантови со ре-грантисти

Видео

Обезбедување пристапност за лица со инвалидност во општините

Дали општините обезбедуваат физичка до објектите na општината и електронска пристапност информациите кои се нудат од општините?

Транспарентност на општините

Дали општините ги објавување информациите кои се потребни за граѓаните? Каква е веб-транспарентноста на општините?

Обезбедување услуги од општините

Како се обезбедуваат услуги од страна на единиците на локалната самоуправа? Дали некои процеси може да се подобрат?

Јавни претпријатија основани од општини

Каква е состојбата на јавните претпријатија основани од општините?

Колкава е задолженоста на општините

Документарен филм кој го прикажува нивото на задолженост на општините

Презентирани резултатите од најновиот барометар за веб транспарентност на општините

На јавната дебата во општина Штип беа презентирани резултатите од степенот на исполнување на стандардите за е-транспарентност од страна на оптшините. Општина Штип е најтранспарентна веб општина.

Ефекти од едношалтерскиот систем

Прилог во телевизиски вести кој произлегува од истражувањето на Центарот за управување со промени во рамките на проектот „Следење на принципите на јавната администрација во зачувување на вредности на добро управување“, кое се однесува на квалитетот на услугите кои ги нудат општините.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk