Анализа на потреби од обуки и унапредување на процесите на стратешко и буџетско планирање | ЦУП
Сподели

Анализа на потреби од обуки и унапредување на процесите на стратешко и буџетско планирање

Автор:

година: 2022

Стратешкото планирање е еден од основните чекори кон исполнувањето на мисијата т.е. надлежностите на една институција како систематски структуриран начин на анализирање, планирање, следење и евалуација на: надлежности и функции, предности и недостатоци на министерството/органот, работно опкружување, визијата за развој на иднина, политиките и програмите во соодветната област и резултатите и ефективноста на предвидените програми и политики. Како основа и рамка за успешно управување со организацијата и нејзините ресурси, како и обезбедување на отчетност се има во предвид стратешкото и буџетското планирање на институциите, како механизам кој и овозможува на Владата на Република Северна Македонија врз основа на претходно издржана анализа да ги утврди приоритетите, приоритетните цели и политиките поврзани со нив во рамките на буџетскиот процес да алоцира соодветни ресурси за нивно спроведување.

Во оваа публикација е направена детална анализа на актуелните состојби и стандардите за добро стратешко и буџетско планирање и се даваат конкретни препораки за подобрување.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk