Опис на работно место и компетенции | ЦУП
Сподели

Опис на работно место и компетенции

година: 2016

Описот на работното место служи за неколку цели: 1 Обезбедува основни информации за: називот целта и работата на конкретното работно место; 2 Помага при објавување на јавните и интерните огласи, идентификуваќи ги целта и работните задачи на слободното работно место; 3 Утврдување на нивото на општите и посебните работни компетенции и нивна проверка во постапката за селекција и вработување; 4 Овозможува вработениот да има јасно разбирање за должностите и обврските што се очекува тој/таа да ги исполни; 5 Служи како основа за утврдување на одговорноста, за мерење на учинокот и за определување на бодовите на платата. Оваа брошура помага за подобро разбирање на врска меѓу описот и работните компетенции за конкретно работно место.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk