Менторство и компетенции | ЦУП
Сподели

Менторство и компетенции

година: 2016

Овој прирачник дава корисни насоки за менторството, акцентирајќи ги поимот,видовите на менторството, улогите на менторот и менторираниот и потребата од нивната меѓусебна соработка, фазите на спроведување, формализирањето на менторство, и секако исклучителните придобивки од менторството за развивање на работните компетенции. На крајот на Прирачикот, се поместени и етичките принципи во менторството. Менторството претставува професионална релација меѓу менторот и менторираниот, која има за цел подобрување на општите и посебните работни компетенции, преку давање поддршка и пренесување знаења, вештини и искуство од едно на друго лице. Придобивките од менторството се повеќестрани. Покрај двете страни, менторот и менторираниот, дополнително и самата институција од каде доаѓаат овие лица има значителна придобивка.

Преземи Погледни

Слични публикации

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk