Për çfarë interesohen qytetarët? Raport nga monitorimi i zbatimit të ligjit për qasje të lirë në informacion të një personahu publik | CCM
Share

Për çfarë interesohen qytetarët? Raport nga monitorimi i zbatimit të ligjit për qasje të lirë në informacion të një personahu publik

Author:

year: 2022

Raporti është rezultat i monitorimit dhe analizës së kryer nga CUP, në bashkëpunim me Kabinetin e Zëvendëskryeministrit përgjegjës për politikat e mirëqeverisjes dhe Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Raporti identifikon sfidat në zbatimin e detyrimeve ligjore, por edhe zbatimin e masave dhe aktiviteteve specifike në lidhje me aksesin në informacionin publik, jep rekomandime për përmirësimin e transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënies së institucioneve, por në të njëjtën kohë inkurajon qytetarët, civilët. sektori, komuniteti akademik, sektori privat dhe të gjithë aktorët e tjerë në shoqëri, për të kërkuar dhe përdorur në mënyrë aktive të dhënat e institucioneve për nevojat e fushës së tyre të punës dhe për të kontribuar në krijimin e politikave më të mira që do të çojnë në progres në të gjitha sferat.

Ky raport monitorimi është përgatitur në kuadër të projektit “Nxitja e qeverisjes së mirë dhe reformave në administratën publike” financuar nga National Endowment for Democracy (NED).

Download View

Related publications

Str.Mitropolit Teodosij Gologanov no.34a,
1000 Skopje, North Macedonia

Tel: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk