Каталог на услуги | ЦУП

Каталог на услуги

Родова еднаквост и недискриминација

Сподели
Филтер

Поставен филтер (Вкупно резултати: 5)

Категорија: Родова еднаквост и недискриминација
Отстрани го филтерот
Родова еднаквост и недискриминација

Родово одговорно креирање политики и буџетирање во министерствата и органиите на државна управа

Целта на програмата е поттикнување на разбирање за важноста од вклучување на родовата еднаквост во процесите на креирање, следење, и оценка на јавните политики, проследени со соодветни буџетски импликации.

Обуката ја посочува важноста, но и дава практични знаења како родовите аспекти да станат интегрален дел од сите овие процеси и со тоа да се стави крај на нееднаквоста, притоа земјаќи ги во предвид различните приоритети на мажите и жените.

Овој пристап е модел на суштинска рамоправност кокј не е засегнат само од подеднакви можности туку од правичност на резултатите во имплементацијата на државните политики.

Родова еднаквост и недискриминација

Родово одговорно креирање политики на локално ниво

Главните цели на програмата беа насочени кон развивање на свест за можноста родовите концепти да се интегрираат во процесите на креирање на локални економски и други политик и притоа применувајќи различни алатки во циклусот на креирање на политики.

Родовото одговорно креирање на локални политики говори за важноста за ефективно планирање во процесот на креирање на локалните политики и вклучување на родовите аспекти во сите фази од процесот (во креирање на визија за промени, анализа темелена на докази, дефинирање на сценарија, донесување на одлуки, управување со ризици и оценка на политиките) 

Родова еднаквост и недискриминација

Родовите аспекти во истражувањето

Целта на обуката е насочена кон дефинирање на идеи и хиоптези релевантни за унапредување на родовата еднаквост во рамките на предметот на анализа.

Во рамките на обуката фокусот е ставен на одредени параметри кој доколку истражувањето ги земе предвид, разликите помеѓу мажите и жените во резултатите ќе бидат репрезентативни.

Родова еднаквост и недискриминација

Родова оценка на влијанието на политиките

Целта на обуката е да им го добилижи на учесниците процесот на ех-анте оцека на влијанието на политиките и регулативите кои го обликуваат животот на луѓето од родов аспект.

Политиките и регулативите кој навидум се чини дека се неутрални можат да имаат различно влијание на мажите и жените. Ваквите разлики можат да придонесат кон продлабочување на нееднаквостите наместо нивно надминување

Обуката се темели на постојниот процес и примена на Проценка на влијанието на регулативите (ПВР) во процесите на креирање, следење и оценка на политиките, но овој пат фокусот е на родовите прашања.

По завршувањето на обуката учесниците ќе можат успешно да ги практикуваат клучните техники на ПВР процесот и да ги оценуваат родовите аспекти во овие процеси.

Родова еднаквост и недискриминација

Родова еднаквост и недискриминација

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со основните поими на родовата еднаквост и да ги препознаат социјалните диспаритети кои постојат во општеството, а кој се услов за родова дискриминација

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk