Каталог на услуги | ЦУП

Каталог на услуги

Проектен менаџмент

Сподели
Филтер

Поставен филтер (Вкупно резултати: 6)

Категорија: Проектен менаџмент
Отстрани го филтерот
Проектен менаџмент

Мониторинг и евалуација на ЕУ проекти

Целта на обуката е стекнување на практични знаења и вештини за мониторинг и евалуација на ЕУ проекти, на употребата на овие процеси во текот на спроведување на проектите, практична примена на алатките и документите кои се користат за мониторинг и евалуација и јакнење на аналитичките вештини за оценување на постигнувањата на проектите. Различните типови на проекти користат различни методи на мониторинг и евалуација, но суштината и логиката за оценување на реализацијата на активностите, постигнувањето на резултатите и општествените промени се заеднички за сите нив.

Проектен менаџмент

Раководење со проекти и проектни тимови

Раководењето со проекти е комплексно заради различните интервенции кои може да бидат превземени и големиот број на вклучени страни.  Тоа е комбинација на пристапи, употреба на различни инструменти и вклопување на овие пристапи и инструменти во административни системи и процедури на вклучените организации.

Пристапот на обуката се фокусира на три клучни области: креирање на заедничко разбирање на процесот, концептите и критериумите за одлучување; поттикнување на чувството на сопственост и посветеност со адекватно вклучување на сите засегнати страни (stakeholders), и подобрување на капацитетите за учење на актерите вклучени во интервенцијата.

Проектен менаџмент

Подготовка и раководење со буџети на ЕУ проекти

Целта на програмата е учесниците да се стекнат со знаење за тоа како подобро да ги управуваат и менаџираат буџетите на проектите кои се финансирани од страна на ЕУ. Кои се нивните правила и специфичности, начин на кофинансирање и процес на набавки според нивните правила.

Проектен менаџмент

ЕУ правила за јавни набавки/ ПРАГ

ИПА средствата, наменети за поддршка на реформите во РСМ, најчесто се управуваат според правилата на ЕУ за управување со помошта наменета надвор од границите на ЕУ. Тие правила се во суштина правилата за јавни набавки, односно спроведување набавки финансирани од јавни финансии. ПРАГ (водич од ЕК) дава детални насоки и пропишани обрасци кои се следат, но тие имаат логичен след и оправданост за процедурите.

Во реалноста ПРАГ делува обесхрабрувачки за корисниците, но со соодветна насока овие правила се разбирливи како и националните правила за јавни набавки. Токму целта на обуката е да ги охрабри јавните и приватните организации да ги користат ИПА средствата, односно да се подготват да ги следат пропишаните правила и процедури.

Проектен менаџмент

Имплементација на проекти финансирани од ЕУ – грантови и сервиси

Обуката има за цел да обезбеди практични насоки и совети за успешна реализација на два типа на проекти – сервиси (проекти кои обезбедуваат консултантски услуги, градење капацитети, поддршка во работата) и грантови (целосна поддршка за реализација на помал проект), кои се поддржани преку ИПА програмите за Северна Македонија.  За успешно спроведување на проектите согласно правилата ПРАГ и посебните барања на програмите, потребно е специфично знаење постапките кои треба да се следат, правилата на финансиско управување, обезбедување документација, докази и ревизорска трага, специфична комуникација со корисниците, целните групи и донаторот.

Обуката обезбедува преглед на најважните аспекти на документите и процедурите кои треба да се користат преку нивна практична примена за време на обуката.

Проектен менаџмент

Подготовка на успешни апликации за ЕУ проекти – сервиси и грантови

За добивање на ЕУ поддршка за вашите проектни идеи, неопходно е да се подготви апликација која на донаторот јасно ќе му пренесе зошто сакате да го спроведете проектот, што ќе постигнете со него и како ќе го реализирате. Европската унија има пропишано стриктни обрасци кои треба да се пополнат и поднесат со проектните апликации, кои се јавни и генерално усвоени, но и се разликуваат за секој посебен повик. Честопати успехот на апликациите не зависи од подобноста на идеите, ниту од нивната важност за општеството, туку повеќе од начинот на нивно презентирање, односно содржината на проектните апликации.

Обуката се фокусира на два типа на проекти – сервиси (проекти кои обезбедуваат консултатски услуги, градење капацитети, поддршка во работата) и грантови (целосна поддршка за реализација на помал проект), кои се поддржани преку ИПА програмите за Северна Македонија.

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk