ЦУП на конференцијата "Граѓаните на прво место" | ЦУП
Сподели

ЦУП на конференцијата "Граѓаните на прво место"

Дата: 01.03.2021

Претставник на ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИ учествуваше како говорник на конференцијата „Граѓаните на прво “ организирана од регионалниот проект ВЕБЕР, чија цел беше унапредување и проширување на дијалогот за креирање и спроведување на инклузивни и транспарентни политики што ги земаат предвид потреби низ регионот на Западен Балкан. Генерално, конференцијата имаше за цел да олесни поголемо барање од подолу за подобра администрација во регионот, истовремено исполнувајќи ги условите од врвот надолу за пристапување во ЕУ во областа на РАР, со што придонесува кон одржливи административни реформи од кои корист имаат граѓаните од регионот .

ССМ ја претстави својата повеќегодишна програма за подобрување на испораката на јавни услуги, вклучително и специфичните мерки:
- Изработка на Каталог на услуги како основна алатка на Националниот портал за е-услуги,
- Анализа на законите што ги регулираат јавните услуги,
- Воспоставување мрежи на граѓански организации кои работат заеднички на подобрување на испораката на услуги,
- Истражување на реалните проблеми поврзани со испорака на услуги, наспроти предвиденото во законските одредби,
- Поставување платформа за дијалог меѓу граѓаните и институциите за подобрување на испораката на јавни услуги, заснована на повратните информации и потреби на граѓаните.

На настанот се собраа претставници на граѓанското општество од целиот регион, истражувачи, претставници на академијата, медиумите, истакнати меѓународни експерти за РЈА, високи функционери од Европската комисија и СИГМА / ОЕЦД, владини претставници од Западен Балкан, претставници на релевантни регионални организации , како и самите граѓани.

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk