Фокус група за примена на принципот на соодветна и правична застапеност во институциите од јавниот сектор | ЦУП
Сподели

Фокус група за примена на принципот на соодветна и правична застапеност во институциите од јавниот сектор

Дата: 05.06.2023

Центарот за управување со промени (ЦУП) во рамки на проектот „Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација“ спроведува трето истражување за примена на принципот на соодветна и правична застапеност во институциите од јавниот сектор.

За таа цел, беа организирани три фокус групи со претставници на јавниот сектор и граѓанскиот сектор, со цел прецизно утврдување на предизвиците при примената на овој принцип. Фокус групите ги фасилитираа проектната координаторка на ЦУП Бранка Минчева Коцевска  заедно со правните експерти Наталија Шикова и Југослав Ѓоргиевски.

Преку дискусиите на површина излегоа практичните предизвици во процесот на примена на овој принцип како и конструктивни предлози за подобрување на истиот. 

Истражувањето се состои од одговори добиени од преку 250 институции од јавниот сектор, анализа на постоечките прописи, стратегии и документи кои се однесуваат на оваа проблематика како и резултати од фокус групите за кои станува збор тука. 

Извештај од спроведеното истражување за следење на примената на принципот на соодветна и правична застапеност ќе биде објавен до крајот на месец јуни 2023 година и има за цел да укаже на реалните состојби на терен и да предложи конкретни мерки за подобрување на состојбите.

Проектот „Поттикнување на добро управување и реформа на јавната администрација“ е спроведен од ЦУП а поддржан од National Endowment for Democracy

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk