Потпишување на договор за грант за проект - Граѓаните на прво место | ЦУП
Сподели

Потпишување на договор за грант за проект - Граѓаните на прво место

Дата: 18.12.2015

Цел на проектот е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации (ГО) во воспоставување отворени политики на локално ниво за ефикасно учество во развојот, донесувањето одлуки, креирањето на јавното мислење и следењето на политиките на национално и на локално ниво. Општата и специфичните цели на проектот се во линија на ЕУ грантовата шема - поддршка на одржливоста на граѓанскиот сектор и понатамошно подобрување на средината погодна за развој и финансиска одржливост на граѓанскиот сектор.

Проектот започна со имплементација, а партнер во имплементацијата на Центарот за управување со промени е Центарот за одржлив развој Алка

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk