Листа на организации избрани за регрантирање | ЦУП
Сподели

Листа на организации избрани за регрантирање

Дата: 01.09.2017

Центарот за управување со промени ја објавува листата на организации кои ќе добијат грант за реализација на проекти, избрани во процесот на селекција во рамки на повиците за регрантирање, објавени на 05.05.2017 за сите региони во Македонија и повторениот повик за Вардарски и Источен регион на 14.06.2017.

Овие организации ќе реализираат проекти кои што имаат за цел унапредување на стандардите на работа на јавната администрација во општините низ Македонија, како и подобрување на комуникацијата и дијалогот помеѓу локалната самоуправа, граѓанскиот сектор и останатите релевантни субјекти во општините.

Регрантирањето е дел од проектот “Следење на принципите на јавната администрацијаво зачувување на вредностите на добро управување ”

Листа на ре-грантисти:

Пелагониски регион:

 • Здружение Движење за одржлив социоекономски развој Глобал, Битола
 • Центар за граѓанска иницијатива, Прилеп

Североисточен регион:

 • Здружение млади европски федералисти – ЏЕФ Македонија, Куманово
 • Мултиетничко и невладино здружение Линда, Куманово со Центар за ромска заедница ДРОМ, Куманово

Југоисточен регион:

 • Здружение Новус, Струмица
 • 3Г Еколошко друштво Планетум, Струмица

Југозападен регион:

 • Центар на заедница општина Струга
 • Центар за одржлив развој на заедницата, Дебар и Здружение Радика ДЕ

Полошки регион:

 • Здружение на граѓани Центар за едукација и развој, Теарце
 • Здружение ДРИТА АГВ Беловиште

Вардарски регион:

 • Здружение Чекор кон Европа - Кавадарци
 • Здружение Извиднички одред Димитар Влахов, Велес

Источен регион:

 • Иницијатива за невработени инетелектуалци, Виница
 • Здружение ЕХО едукативно-хуманитарна организација, Штип

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.34а,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk