Менторска сесија за пддршка и градење на капацитетите на членовите и службата на KСЗД | ЦУП
Сподели

Менторска сесија за пддршка и градење на капацитетите на членовите и службата на KСЗД

Дата: 01.12.2022

На 30.11.2022 и 01.12.202 вохотел Мериоти простоии на Комисијата за спречвање и зашита од дискриминација, се одржа менторска сесија за поддршка и градење на капацитетите на членовите и службата на КСЗД, со г-дин Jarlath Kearney Комисионер во Комисијата за еднквост на северна Ирска.

На овој дводневен настан се дискутираше за реалните предизвици на КСЗД и како истите да се надминат и се сподели експертиза како и добри практики од работата на телата за еднаквост во Обединетото Кралство.

Програма предвидува менторирање на претставниците на КСЗД во насока на подобрување на нивната организациска функционалност и ефективност, подобрување на стратешкиот пристап во извршувањена нивните функции и надлежности, проактивна улога на Комисијата, зајкната соработка соработка и комуникација со институции на државатаи јавноста.

Менторската програма е организирана во рамки на проектот „Борба противдискриминација преку поддршкана Комисијата за спречување и заштита од дискриминација“, поддржан од Амбасадата на Обединетотот Кралство во Скопје. 

ул. Рајко Жинзифов бр.44-1,
1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 6092 216
Факс: +389 2 6092 216
e-mail: info@cup.org.mk